ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ (Ν.Ο.Ε.Φ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1ο    ΣΚΟΠΟΣ

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός έχει σκοπό τη συμπλήρωση και εξειδίκευση των κανόνων ομαλής λειτουργίας του Ομίλου και βασίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού του Ν.Ο.Ε.Φ., στο άρθρο 2 της Ε.Ι.Ο. και στο αντίστοιχο της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ. καθώς επίσης και στην ΑΠ 520460/27-6-94 γνωμοδότηση του Ε.Ο.Τ. για το δυτικό λιμενίσκο του Σ.Ε.Φ., που τον χαρακτηρίζει ναυταθλητικό αγκυροβόλιο και του οποίου τη χρήση έχει ο Ν.Ο.Ε.Φ.

Βασική επιδίωξη του παρόντος είναι να διευκολύνει τις σχέσεις των μελών, την απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου και την πρόληψη της δημιουργίας προβλημάτων για το μέλλον.


Άρθρο 2ο    ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2.1 Βασικός κανόνας λειτουργίας του Ομίλου όσον αφορά στις σχέσεις των μελών του είναι η αλληλογνωριμία, ο αλληλοσεβασμός και η από κοινού προαγωγή των αθλημάτων που έχουν σχέση με τη θάλασσα, ταυτόχρονα δε, βασική επιδίωξη, είναι η πραγματοποίηση των σκοπών που προβλέπει το καταστατικό του Ομίλου.

2.2 Τα μέλη πρέπει να συμπεριφέρονται προς τον Όμιλο και μεταξύ τους με ευπρέπεια, ευγένεια και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή πράξη ή ακόμα και έκφραση που μπορεί να επιφέρει ενόχληση σε άλλο μέλος.

2.3 Τα μέλη του Ομίλου οφείλουν να συμμορφώνονται προς το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ειδικές κατά καιρούς εκδιδόμενες εγκυκλίους.

2.4 Προκειμένου για σοβαρά θέματα κάθε μέλος πρέπει να απευθύνεται προς το Δ.Σ. το οποίο οφείλει να απαντήσει εγγράφως και εντός 30 ημερών αφ’ ότου έλαβε γνώση.

2.5 Ανακοινώσεις και προσκλήσεις που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου θεωρούνται νόμιμα γνωστοποιηθείσες σε όλα τα μέλη.

2.6 Τα μέλη υποχρεούνται να κάνουν γνωστά στο Γενικό Γραμματέα του Ομίλου τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής τους ή του τηλεφώνου τους.

2.7 Όλα τα μέλη οφείλουν να ενημερώνονται για την πορεία και τις δραστηριότητες του Ομίλου και να μετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις.

2.8 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός ισχύει και για τους αθλητές του Ομίλου. Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητή προς άλλο αθλητή ή προς τον προπονητή ή προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή προς άλλο μέλος του Ομίλου μπορεί να επιβάλει απλή επίπληξη ή και να αποφασίσει τη διαγραφή του από τον Όμιλο.


Άρθρο 3ο    ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.1 Οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι περιουσία του Ομίλου και πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται από όλα τα μέλη και τους αθλητές.

3.2 Μέλος ή αθλητής που καταλαμβάνεται να προκαλεί φθορές, παραβιάσεις θυρών, αλλαγές στην κινητή ή ακίνητη περιουσία του Ομίλου, πέραν της αποκαταστάσεως την οποία οφείλει να πραγματοποιήσει με έξοδά του, αντιμετωπίζει και τις ποινές από την απλής επιπλήξεως, προσωρινού αποκλεισμού από αγώνες, προπονήσεις έως και της οριστικής διαγραφής, όπως ορίζει και το καταστατικό του Ν.Ο.Ε.Φ. 
Της περιπτώσεως αυτής εξαιρούνται οι αθλητές για τις φυσιολογικές φθορές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή αγώνων, οπότε οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ή αποφυγή φθορών.

3.3 Οι αθλητές οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και ευπρεπείς, να συμπεριφέρονται με τρόπο που αρμόζει στην αθλητική τους ιδιότητα, να αγαπούν και να σέβονται τους συναθλητές τους και να τηρούν απόλυτα τις οδηγίες του προπονητή τους, του αρμόδιου εφόρου και του αρχηγού της αποστολής στις εκτός έδρας μετακινήσεις τους.

3.4 Δεν επιτρέπεται στους αθλητές να χρησιμοποιούν τα σκάφη του Ομίλου για προπόνηση ή αγώνες, χωρίς την συγκατάθεση του προπονητή ή του εφόρου. Υποχρεούνται δε κατά την ώρα των προπονήσεων στη ξηρά ή τη θάλασσα να υπογράφουν στο βιβλίο παρουσίας, ώρα εισόδου και εξόδου στα αποδυτήρια, ώρα απόπλου – κατάπλου, αν προπονηθούν στη θάλασσα, καθώς και το όνομα του παρευρισκόμενου υπεύθυνου.

3.5 Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε μέλος να χρησιμοποιεί τα αθλητικά σκάφη ή σκάφη συνοδείας του Ομίλου, εκτός αν του έχει δοθεί σχετική άδεια από τον αρμόδιο έφορο ή προπονητή.

3.6 Δεν επιτρέπεται στους αθλητές να παίρνουν εξαρτήματα από άλλα σκάφη προς συμπλήρωση του εξοπλισμού του σκάφους τους, παρά μόνο με εντολή ή άδεια του προπονητή και μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης. Κάθε σκάφος θεωρείται «χρεωμένο», την ώρα της προπόνησης, στον αθλητή που το χρησιμοποιεί, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απώλεια οποιουδήποτε εξαρτήματος. Εξαρτήματα που έχουν φθαρεί αντικαθίστανται μόνο με παράδοση του παλαιού στον προπονητή ή στον αρμόδιο έφορο.

3.7 Οι αθλητές οφείλουν να κάνουν καλή και όχι άσκοπη χρήση των εγκαταστάσεων του νερού και να φροντίζουν κατά την αποχώρησή τους από τα αποδυτήρια να κλείνουν τους σχετικούς διακόπτες για να αποφεύγεται η άσκοπη διαρροή που είναι επιζήμια για τον Όμιλο ή το κοινωνικό σύνολο.

3.8 Κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει στις προπονήσεις ή αγώνες δυσχεραίνοντας έτσι το έργο του προπονητή, εκτός αν του ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα από τον ίδιο τον προπονητή ή τον αρμόδιο έφορο.

3.9 Οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν οι αθλητές μπορούν να το συζητούν με τον προπονητή ή τον αρμόδιο έφορο, ο οποίος εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λύση του. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του στο Δ.Σ. είναι δυνατόν να παρίστανται και οι ίδιοι οι αθλητές, προκειμένου να υποστηρίξουν την κατά τη γνώμη τους προσφορότερη λύση.


Άρθρο 4ο    ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1 Δημιουργείται τριμελής επιτροπή ιστιοπλοΐας τριγώνου η οποία θα ασχολείται με το άθλημα της ιστιοπλοϊας τριγώνου (δραστηριότητα αθλητών – προπονητές – αθλητικές εγκαταστάσεις – μετακινήσεις αθλητών εκτός έδρας – μεταγραφές αθλητών – αγορές αγωνιστικών σκαφών και υλικού), σε βοήθεια του εφόρου ιστιοπλοϊας τριγώνου. Για κάθε αθλούμενο μέλος εκδίδεται, με μέριμνα του Ομίλου, δελτίο υγείας αυτού. Οι αθλητές υποβάλλονται υποχρεωτικά ανά εξάμηνο σε ιατρικές εξετάσεις από αθλίατρο ή παθολόγο της έδρας του Ομίλου και εάν είναι ικανοποιητικές στο να επιτρέπουν στον αθλητή τη συνέχιση των προπονήσεων ή αγώνων τίθεται στο δελτίο η λέξη «υγιής» και η σφραγίδα του γιατρού παράλληλα με αυτή του Ομίλου.

4.2 Ιδρύεται σχολή ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης από τον Ν.Ο.Ε.Φ. υπό την εποπτεία του Δ.Σ. και την παρακολούθηση του εφόρου του Ομίλου. Απαγορεύεται η λειτουργία άλλης σχολής παράλληλης με αυτή του Ομίλου από άλλο μέλος του Ομίλου.

4.3 Δημιουργείται τριμελής επιτροπή ανοικτής θαλάσσης, η οποία ασχολείται με τους αγώνες ιστιοπλοϊας ανοικτής θαλάσσης, αναλαμβάνει την οργάνωσή τους, τηρεί αρχείο αθλητών ανοικτής θαλάσσης, αρχείο σκαφών αγώνων ανοικτής θαλάσσης με τις δραστηριότητές τους, πλήρες αρχείο αγώνων ανοικτής θαλάσσης που διοργανώνει ο Όμιλος, επιμελείται των διοργανώσεων απονομών κλπ. Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο εκάστοτε έφορος ανοικτής θαλάσσης.

4.4 Δημιουργείται τριμελής επιτροπή ψαρέματος, η οποία ασχολείται με τους αγώνες της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ. και θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση αγώνων ψαρέματος, τηρεί δε αρχεία αντίστοιχα αυτών της ανοικτής θαλάσσης.
Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο εκάστοτε έφορος Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ.


Άρθρο 5ο    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ

5.1 Όλα τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Ομίλου όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

   α. Ενεργός συμμετοχή στην ιστιοπλοΐα τριγώνου (έφορος, συνοδοί εκτός έδρας κλπ ανάγκες του αθλήματος).

   β. Ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης: συμμετοχή σε τουλάχιστον 5 αγώνες ανοικτής θαλάσσης, εκ των οποίων δύο υποχρεωτικά του Ομίλου, σαν κυβερνήτης ή πλήρωμα (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία συμμετοχών), συμμετοχή στη διοργάνωση των αγώνων του Ομίλου (σκάφους συνοδείας, εκπρόσωπος αγώνος κλπ).

   γ. Αγώνες ψαρέματος σαν κυβερνήτης ή συνοδός αγώνος, τουλάχιστον σε 2 αγώνες.

   δ. Παρουσία στις εκδηλώσεις του Ομίλου και ενεργός συμμετοχή στη διοργάνωσή τους.

   ε. Προσωπική εργασία προς όφελος του Ομίλου.

   στ. Συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές του Ομίλου.

5.2 Οι δραστηριότητες των μελών μνημονεύονται στα εκάστοτε πρακτικά του Δ.Σ.

5.3 Δημιουργείται τριμελής επιτροπή δραστηριότητας η οποία:

   α. Τηρεί αρχείο δραστηριότητας των μελών και των αθλητών

   β. Εισηγείται προς το Δ.Σ. για τη συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες του Ομίλου. Την επιτροπή αυτή απαρτίζουν τα τρία πρώτα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη συμμετοχής σ’ αυτό, που έχουν προκύψει από τις αρχαιρεσίες αναδείξεως μελών του Δ.Σ. Εάν αναπληρωματικά μέλη δεν δέχονται ή δεν υπάρχουν, τότε η επιτροπή ορίζεται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
   Στην επιτροπή αυτή δεν μπορούν να μετέχουν:

 • ενεργά ή παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ.
 • αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. που δεν απεδέχθησαν τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.

Άρθρο 6ο    ΛΙΜΑΝΙ

6.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

   α. Οι θέσεις ελλιμενισμού είναι για να καλύπτουν τους σκοπούς που υπαγορεύονται από το καταστατικό του Ν.Ο.Ε.Φ.

   β. Απαραίτητη προϋπόθεση για να να εγκριθεί από το Δ.Σ. η παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού, σε οποιονδήποτε τη ζητήσει, στο λιμενικό χώρο του Ομίλου, είναι ο αιτών να είναι μέλος του Ν.Ο.Ε.Φ., να τηρεί τους όρους του άρθρου 2 της Ε.Ι.Ο. ή του αντίστοιχου της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ., το σκάφος να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφά του (έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό αξιοπλοίας, αριθμό νηολογίου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο) και όσα ακόμη απαιτούνται, κατά περίπτωση, και κατά την κρίση του Δ.Σ., ώστε να αποδεικνύεται η άμεση προσωπική και κύρια σχέση του με το εν λόγω σκάφος.
   Εάν με κάποιο τρόπο διαπιστωθεί, κατά την πορεία, διαφοροποίηση των συνθηκών και προϋποθέσεων βάση των οποίων το Δ.Σ. έκρινε σκόπιμο να δεχθεί αυτή την άμεση σχέση μέλους – σκάφους, τότε, δεν θα ανανεώνεται αυτός ο ελλιμενισμός.

   γ. Προηγείται παντός άλλου ο ελλιμενισμός σκάφους που:

 • αποκτά ο Όμιλος με αγορά ή δωρεά,
 • παραχωρείται στον Όμιλο για τις ναυταθλητικές δραστηριότητές του,
 • χρησιμοποιείται για τη σχολή ιστιοπλοΐας του Ν.Ο.Ε.Φ.

   δ. Η σειρά προτεραιότητας ως προς την παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού, προσδιορίζεται από τη διαπιστωμένη συμμετοχή σε 2 από τις δραστηριότητες του Ομίλου (σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος) για τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την παραχώρηση, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Μεταξύ δύο μελών με την ίδια κατ’εκτίμηση δραστηριότητα προηγείται το αρχαιότερο.

   ε. Ως προς την ακριβή θέση πρόσδεσης λαμβάνεται υπόψη το είδος και το μέγεθος του σκάφους, καθώς και η συχνότητα χρήσης του (εκτός ανωτέρας βίας) από τον ιδιοκτήτη – μέλος. Η ακριβής θέση πρόσδεσης προτείνεται από τον αρμόδιο έφορο λιμένος στο Δ.Σ και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

   στ. Ο ελλιμενισμός κάθε σκάφους ανανεώνεται αυτόματα για κάθε μέλος εκτός εάν αυτή απορριφθεί με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., που συνεδριάζει σε έκτακτη συνεδρίαση μέσα στο 2ο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους μετά από ενημέρωση της επιτροπής δραστηριότητας.
   Η αυτόματη αυτή ανανέωση γίνεται εφόσον το μέλος έχει επιδείξει συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ομίλου (σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος) από την ημέρα εγγραφής του στον Όμιλο.
   Το μέλος, εφόσον έχει αντίρρηση, δύναται να προσφύγει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται στις αρχές του έτους, η απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη για την αμφισβητούμενη ανανέωση, στο υπό κρίση χρονικό διάστημα το σκάφος παραμένει στη θέση του.

   ζ. Ρητά αναφέρεται ότι βασική και πρωταρχική προϋπόθεση για την ανανέωση του ελλιμενισμού είναι:
      α. Το μέλος να έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο για το έτος ελλιμενισμού που λήγει.
      β. Να προσκομίσει στον έφορο λιμένος εντός του 1ου 15νθημέρου του Δεκεμβρίου τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων του σκάφους (έγγραφο εθνικότητας, πρωτόκολλο επιθεώρησης, κλπ). Η έλλειψη των κατά τα ανωτέρω προϋποθέσεων (α & β) δεν θεραπεύεται με αντίθετη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης.

   η. Λόγω της μικρής χωρητικότητας του λιμανιού δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός δύο σκαφών από το ίδιο μέλος.

   θ. Δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός σκάφους που δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.

6.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΥ

   α. Ο Όμιλος δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν κλοπή, φθορά, βλάβη, ζημιές από κακοκαιρία ή από άλλα σκάφη, των σκαφών που ελλιμενίζονται στο λιμενικό του χώρο.

   β. Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους οφείλει να συντηρεί επιμελώς το σκάφος του, ώστε να είναι αξιοπλόο, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα παρακείμενα σκάφη και να αποφεύγει τη ρύπανση του λιμένος και του πέριξ χερσαίου χώρου του Ομίλου. Για τυχόν ακούσιες ζημιές ή ρύπανση, υπεύθυνος απέναντι του Ομίλου και κάθε τρίτου είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους που τα προκαλεί.

   γ. Αν κάποιο σκάφος παρουσιάσει επικίνδυνη κλίση ή αν υπάρχει κίνδυνος βύθισης ή αν προκαλέσει ζημιές στα άλλα σκάφη και δεν είναι εφικτή η επί τόπου αποκατάστασή του, ο ιδιοκτήτης εξουσιοδοτεί με το παρόν τον έφορο του λιμένος ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., να απομακρύνει το σκάφος του, τυχόν δε δαπάνες επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη και μόνο.

   δ. Αν κάποιο σκάφος απουσιάζει για αρκετό χρονικό διάστημα (πέραν των πέντε ημερών), ο ιδιοκτήτης οφείλει να το γνωρίσει στον έφορο λιμένος και απόντος αυτού σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., ώστε η θέση του να διατίθεται κατά το χρόνο της απουσίας του για τη φιλοξενία σκαφών που ανήκουν σε μέλη του Ομίλου και μόνο. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται των οικονομικών υποχρεώσεων ελλιμενισμού προς τον Όμιλο κατά το χρόνο της απουσίας του σκάφους, πλην της αποκατάστασης των ζημιών στα ρεμέτζα του, την οποία οφείλει να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης του φιλοξενούμενου σκάφους.

   ε. Την έκτη ημέρα απουσίας τους σκάφους για το οποίο δεν είχε ειδοποιηθεί ο έφορος λιμένος ή άλλο μέλος του Δ.Σ., ο Όμιλος μπορεί να φιλοξενήσει στη θέση το σκάφος χωρίς να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη που απουσιάζει.

   στ. Η επιστροφή σκάφους που απουσιάζει γίνεται μετά από προειδοποίηση τριών ημερών προς τον έφορο λιμένος, ώστε να απομακρυνθεί τυχόν φιλοξενούμενο σκάφος.

   ζ. Για φιλοξενία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση μέσω του εφόρου λιμένος στο Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει για το χρόνο φιλοξενίας, οπότε και ο αιτών προπληρώνει τα έξοδα ελλιμενισμού για όλο το διάστημα φιλοξενίας που του έχει εγκριθεί. Ο ιδιοκτήτης του φιλοξενούμενου σκάφους εξουσιοδοτεί με το παρόν τον έφορο λιμένος ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. να απομακρύνει το σκάφος του από τη θέση φιλοξενίας, αν επιστρέψει το σκάφος στο οποίο ανήκει η θέση.

   η. Ο έφορος του λιμένος δέχεται αιτήσεις ελλιμενισμού μόνο από μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα.

   θ. Η πρόσδεση των σκαφών θα γίνεται με μόνιμα αγκυροβόλια και μόνο μετά από σχετική έγκριση του Δ.Σ. Απαγορεύεται η πόντιση άγκυρας στο θαλάσσιο χώρο του Ομίλου με εξαίρεση την περίπτωση ειδικών συνθηκών (κακοκαιρίας).

   ι. Κάθε σκάφος που ελλιμενίζεται στο λιμάνι του Ομίλου μας, οφείλει να έχει αναρτημένη τη σημαία στον ιστό του.

   ια. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση οποιουδήποτε αντικειμένου του σκάφους στους προβλήτες. Κάθε αντικείμενο που κατά παράβαση του παρόντος εγκαταλείπεται, θα απομακρύνεται με φροντίδα του εφόρου λιμένος και δαπάνες του ιδιοκτήτη.

   ιβ. Απαγορεύεται σε σκάφος που ελλιμενίζεται ή φιλοξενείται στο λιμάνι του Ομίλου με ποινή την άμεσο απώλεια της θέσης του:

 • Να χρησιμοποιείται καθ’οιονδήποτε τρόπο για σχολή ιστιοπλοϊας που δεν ανήκει στον Ν.Ο.Ε.Φ.
 • Να συμμετέχει σε αγώνες με «χρώματα» εκτός Ν.Ο.Ε.Φ.

ιγ. Η σύνδεση ενός σκάφους με τα δίκτυα κοινής οφελείας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ) του λιμένος, επιτρέπεται μόνο εάν ο ιδιοκτήτης του σκάφους δεν έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα με τον Όμιλο.

6.3 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ – ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ

   α. Ο ιδιοκτήτης ενός σκάφους χάνει τη θέση ελλιμενισμού που του έχει παραχωρηθεί από τον Όμιλο όταν:

 • διαγραφεί από μέλος του Ν.Ο.Ε.Φ. ή στερηθεί την ιδιότητα του μέλους
 • δεν είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις όπως ορίζει το άρθρο 7 του καταστατικού
 • δεν του ανανεωθεί ο ελλιμενισμός
 • δεν τηρεί τα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Ομίλου

   β. Όταν το μέλος πουλήσει το σκάφος του, οπότε και οφείλει να ενημερώσει το Δ.Σ., το σκάφος απομακρύνεται. Στην περίπτωση αυτή ο παλαιός ιδιοκτήτης διατηρεί τη θέση του, αν μέσα σε διάστημα 6 μηνών αγοράσει νέο σκάφος ίδιων περίπου διαστάσεων. Αν ο παλαιός ιδιοκτήτης αγοράσει πολύ φαρδύτερο σκάφος, ο έφορος λιμένος προτείνει εναλλαγή με άλλο μέλος, αν τούτο είναι δυνατόν.
   Το χρονικό διάστημα των 6 μηνών μπορεί να παραταθεί άλλους 6 μήνες, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. του Ν.Ο.Ε.Φ.
   Ρητά αναφέρεται ότι το μέλος που πούλησε το σκάφος διατηρεί το δικαίωμα της θέσης του μόνο εφόσον έχει ενημερώσει το Δ.Σ. μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία πώλησης.

   γ. Της περιπτώσεως (β) εξαιρείται η μεταβίβαση σκάφους σε συγγενή μέχρι 1ου βαθμού ή σύζυγο, οπότε το μέλος δεν δικαιούται να ελλιμενίζει συγχρόνως άλλο σκάφος.

   δ. Εναλλαγή θέσεων μπορεί να γίνει μεταξύ δύο μελών κατόπιν κοινής συμφωνίας και μετά από αίτησή τους προς το Δ.Σ. του Ομίλου και έγκρισής της από αυτό. Επίσης, μετά από εντολή του Δ.Σ. του Ομίλου γίνεται εναλλαγή θέσης μεταξύ δύο μελών, με έξοδα του Ομίλου, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τη λειτουργία του Ομίλου, με απλή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών, ώστε εάν το επιθυμούν να παρευρίσκονται κατά τη μετακίνηση.

   ε. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης σκάφους ελλιμενιζομένου στο λιμάνι του Ομίλου χάσει τη θέση του για διάφορους λόγους, η θέση δίνεται από το Δ.Σ. στο πρώτο προς ελλιμενισμό σκάφος, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.


Άρθρο 7ο    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

α. Απαγορεύεται η λειτουργία κινητήρων των σκαφών τις ώρες κοινής ησυχίας, οι ραδιοεπικοινωνίες, οι συντηρήσεις σκαφών και κάθε πρόκληση θορύβου.

β. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη στους χώρους του λιμανιού δοχείων καυσίμων, καθώς επίσης και κενών φιαλών υγραερίου.

γ. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο ρύπανση του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου των εγκαταστάσεων του Ομίλου, τα δε απορρίματα μεταφέρονται από τους κατόχους των σκαφών στους ειδικούς κάδους απορριμάτων του Δήμου, εκτός λιμανιού. Μέλος του Ομίλου που θα αποθέσει τα απορρίματα εκτός κάδου, ή ρυπαίνει τους ανωτέρω χώρους, πληρώνει υπέρ του Ομίλου πρόστιμο 300 ευρώ. Αν συνεχίσει θα γίνεται πρόταση διαγραφής. Οι ανωτέρω παραβάσεις, αν σημειωθούν από άτομα που δεν είναι μέλη του Ομίλου, την ευθύνη και τις κυρώσεις τις έχουν τα μέλη που τα φιλοξενούν.


Άρθρο 8ο    ΓΕΝΙΚΑ

8.1 Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν και να προστατεύουν την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ομίλου. Καθένας καθίσταται υπεύθυνος για ηθελημένη ή αθέλητη φθορά των πραγμάτων του Ομίλου.

8.2 Τα μέλη ανάλογα με τις δυνατότητές τους πρέπει να προσφέρουν αφιλοκερδώς κάθε δυνατή βοήθεια στον Όμιλο, όταν τους ζητηθεί από το Δ.Σ. ή οποτεδήποτε κρίνουν μόνοι τους ότι μπορούν να προσφέρουν.

8.3 Ο ιδιοκτήτης κάθε σκάφους επιφορτίζεται για την πόντιση σημαδούρας στη θέση του σκάφους του όταν απουσιάζει.

8.4 Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη του Ομίλου, ως σωματείου στην πολιτική, ή έργα ξένα προς τους σκοπούς που καθορίζονται από το καταστατικό του Ν.Ο.Ε.Φ.

8.5 Τα μέλη που συνοδεύουν στους χώρους του Ομίλου άτομα μη μέλη (συγγενείς ή φίλους) είναι υπεύθυνα για οποιεσδήποτε πράξεις ή ενέργειες αυτών που αντιβαίνουν στον κανονισμό.

8.6 Δεν επιτρέπεται στα μέλη να χρησιμοποιούν τα πλωτά μέσα του Ομίλου χωρίς την έγκριση του εφόρου του Ομίλου.

8.7 Η πειθαρχική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση επιβάλλει σε κάθε παρεκτρεπόμενο μέλος ποινή:
   α. Απλής επίπληξης
   β. Χρηματικής από 1 έως 5 ετήσιες συνδρομές κατ’ανώτερο όριο, κατόπιν κλήσεως του παρεκτρεπόμενου και απολογία ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής. Το τιμωρηθέν μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει μετά από αίτησή του στο Δ.Σ. του Ομίλου κατά της απόφασης της τριμελούς επιτροπής ή ενώπιον της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης, της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.
   Σε περίπτωση βλάβης υλικού του Ομίλου απαιτείται η πλήρης αποκατάσταση της.
   Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων εισηγείται το Δ.Σ., βάση του καταστατικού τη διαγραφή του, το οποίο και αποφασίζει.

8.8 Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών προπληρώνονται ανά τρίμηνο.

8.9.1 Οι συνδρομές των μελών είναι δύο κατηγοριών:
   α. Συνδρομή μέλους
   β. Συνδρομή μέλους μετά σκάφους
   1. Η συνδρομή κάθε μέλους καταβάλεται για την οικονομική ενίσχυση του Ομίλου, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στους Ναυταθλητικούς σκοπούς του.
Η εφάπαξ καταβολή των 75 ευρώ σαν δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους (η οποία έχει καθοριστεί από προηγούμενη Γενική Συνέλευση), αφορά στη συμμετοχή του νέου μέλους στην υπάρχουσα υποδομή του Ομίλου την οποία και θα χρησιμοποιήσει προς όφελός του.
   2. Η συνδρομή μέλους μετά σκάφους αφορά στα τακτικά μέλη του Ομίλου τα οποία έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να φέρουν στον ιστό του σκάφους τους τη σημαία του Ομίλου και να απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα που αυτό τους προσδίδει όπως:
      α. Δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης
      β. Δυνατότητα αναγνώρισης των σκαφών τους ως ναυταθλητικών
      γ. Δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνες αλιείας – Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ. και
      δ. Εν γένει η δυνατότητα και η υποστήριξη που τους παρέχει ο Όμιλος ώστε να απολαμβάνουν τις ναυταθλητικές τους δραστηριότητες όπως το καταστατικό και ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας το Ομίλου καθορίζει.
   Καθορίζεται σαν εφάπαξ καταβολή για την αποδοχή ενός μέλους μετά σκάφους στις εγκαταστάσεις του Ομίλου το ποσόν των 176,08 ευρώ ανά μέτρο μήκους σκάφους που αφορά στη συμμετοχή και εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας υποδομής των εγκαταστάσεων του Ομίλου, την οποία βρίσκει έτοιμη και χρησιμοποιεί προς όφελος του νέο μέλος.

8.9.2 Τα τυχόν επιπλέον ελλείματα του προϋπολογισμού αρχικά ή/και έκτακτα καλύπτονται από ειδικές εισφορές που ορίζει το Δ.Σ. τις οποίες προεγκρίνει ή εγκρίνει εν των υστέρων η Γ.Σ.

8.10 Ο τρόπος ασφάλισης των ελλιμενιζόμενων σκαφών καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

8.11 Κάθε νέο μέλος που ελλιμενίζει το σκάφος του επιβαρύνεται με τα έξοδα για το ρεμέντζο που θα χρησιμοποιήσει.

8.12 Ο εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 20 του καταστατικού του Ν.Ο.Ε.Φ. και εγκρίθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. του Ν.Ο.Ε.Φ. στις 30.01.2000.